Puppy / Offspring

Lady vom House Aleks - Vom House AlexLady vom House Aleks

Father: Ramses II Rotvail Iz Dvora Artura

Mother: Baffi vom House Aleks

Maybach vom House Aleks - Vom House AlexMaybach vom House Aleks

Father: Orlando von ST. Niclas

Mother: Dakota vom Wilden Westen

Leyla vom House Aleks - Vom House AlexLeyla vom House Aleks

Father: Ramses II Rotvail Iz Dvora Artura

Mother: Baffi vom House Aleks

Litter "O" - Vom House AlexLitter "O"

Father: Orlando von ST. Niclas

Mother: Dakota vom Wilden Westen

Nika vom House Aleks - Vom House AlexNika vom House Aleks

Father: Grand vom House Aleks

Mother: Djetta vom House Aleks